Retningslinjer for årboka

Årboknemnda er en egen nemnd i Lyngdal Historielag og følger til en hver tid lagets lover.
 
 

  • Lyngdal Historielags styre oppnevner 5 medlemmer som er interessert i og villig til å arbeide med årboka «Lyngdalsboka». Minst 1 av disse 5 skal være medlem av historielagets styre.

 

  • Hvert år velges årboknemnd på det første styremøtet etter årsmøtet. Det velges da 2 medlemmer for 2 år, og 1 medlem som representerer styret velges for 1 år. De 2 gjenværende medlemmer av nemnda fra forrige års valg har da 1 års funksjonstid igjen.

 

  • Årboknemnda har fullmakt til å disponere egen konto. Kontoen skal bare brukes til å dekke utbetalinger ved utgivelsen av årboka og utgifter til utsending av denne til medlemmer, bidragsytere og annonsører. Inntekter fra salg av årboka og annonseinntekter styres mot nevnte konto. Midler på kontoen utover nødvendig driftskapital for finansiering av kommende utgave kan styret i samråd med nemnda overføre til bruk for andre aktiviteter i historielaget.

 

  • Årboknemnda organiserer utgivelsen og salget av «Lyngdalsboka». Annonsører, bidragsytere og medlemmer som har betalt kontingent i utgivelsesåret får boka tilsendt gratis. Nemnda har ansvar for oppbevaring og fortegnelse over eldre utgaver.

 

  • Nemnda velger selv leder og kasserer og organiserer arbeidet med utgivelsen. Nemnda samler og fører regnskap som skal revideres av samme revisor som historielaget.

 

  • Innholdet i årboka bør dekke mest mulig av bygda og forskjellige sider av kulturlivet før og nå i overenstemmelse med Lyngdal Historielags formål. Nemnda samler og redigerer stoffet. De enkelte utgavene av årboka kan inneholde ett eller flere emner / temaer.

 

  • På årsmøtet etter utgivelsen av hver årbok, legger nemnda fram en kort årsmelding om arbeidet samt revidert regnskap.

 
Reviderte retningslinjer vedtatt av Lyngdal Historielags styre og årboknemnd den 2. mai 2001 
(Tidligere retningslinjer 2. 4. 1991)

Skroll til toppen