Lover

Lover for Lyngdal Historielag.

Vedtatt på stiftelsesmøtet 13. februar 1989.
 
§ 1 laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Lyngdal kommunes historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.
 
§ 2 Virksomhet. For å nå formålet kan laget, i samarbeid med aktuelle kommunale organer.
– arrangere møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse.
– arbeide for at det kan bli utgitt bygdebok, og ellers utgi årbok, medlemsblad eller andre historiske skrifter.
– arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen.
 
§ 3 Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Agder historielag.
 
§ 4 Medlemmer av laget er:
a)  Årsmedlemmer som betaler den årlige kontigent
b) Æresmedlemmer etter §9.
Kontigenten blir fastsatt av årsmøtet. Utmelding av laget må skje skriftlig eller ved manglende innbetaling av kontigent.
 
§ 5 Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer.
 
Årsmøtet velger:
a) Leder og styremedlemmer for 2 år. 3 og 2 går ut annethvert år.
b) 3 varamedlemmer for 1 år
c) 1 revisor for 2 år.
d) Valgnemd på 3 medlemmer for 1 år.
 
Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Styret kan utpeke nemnder til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Varamedlemmer skal ha tilsendt sakspapirer.
 
§ 6 Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.
 
§ 7 Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Det skal kunngjøres i lokalavisen med 14 dagers varsel.
Årsmøtet skal behandle:
a) Årsmelding
b) Revidert regnskap
c) Valg
d) Kontigentfastsettelse
e) Innkomne forslag
 
Alle som møter personlig og som har betalt kontigent for siste året, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret senest 8 dager i forveien.
 
§ 8 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det eller når 10 stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallinga.
 
§ 9 Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret.
 
§ 10 Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til lovendringer må være styret i hende innen utgangen av desember.
 
§ 11 Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall.
 
Lagets arkiv, aktiva og midler går over til Lyngdal kommune
 
(Revidert 11. juni 2001)
Skroll til toppen