Den gamle øksen – Ådne Fardal Klev

Den gamle øksen
 
Av Ådne Fardal Klev
 
 
 
I Lyngdal kirke står det utstilt ei gammel øks, eller rettere ei «bile», som ble brukt da kirka ble bygd for 150 år siden. Det var en av håndverkerne, Finkel i Angersmyra, som eide bila.
 
1998
Øksa – eller bila – som nå står utstilt i våpenhuset i Lyngdal kirke. Det gamle skaftet er blitt skiftet ut med et nytt.

Redaksjonen har fått et gammelt brev skrevet av hans sønn Alfred Finkelsen til sin sønn igjen, Arthur. Brevet er nå i Anton Lindlands eie og er datert «Agersmyr 24 Septbr. 1931».
 
Vi gjengir her brevet slik Alfred Finkelsen skrev det:
 
Min bestefar Steffen Finkelsen Grimshammer har kjøpt denne Øks og brukt den indtil Aar 1818. Han for til søs som tømmermand i 60 aar og døde i aaret 1818 paa sin gaard Grimshammer i Lyngdal i en alder 63 eller 65 aar. – Øksen din vil saaledes være brukt av ham i et tidsrum av minst 40 aar. Omkring 7 aar gam. blev min far Finkel Steffensen eier av denne Øks, der benævntes med «Bila» eller «Bindøks».
 
Min far døde i en alder av ca. 84 aar og har saaledes i et tidsrum av 77 aar veret eier til Øksen. Saa har jeg eiet den i 44 aar efter min fars død. – 40+77+44=161 aar, der minst er Øksens alder.
 
Den fulgte med min bestefar ombord paa hans sidste søreis i 60 aars alderen, forliste i Nordsøen med briggen «Johanne Kathrine». I 3 – tre – uger uten vand og mad – 8 Sjæle og en hund! Briggen var lastet med træ og flød paa lasten, der skulde bringes til England. I den yterste nød i sult og tørst blev hunden slaktet og delt mellem dem. Da denne var opspist – fortalte min far – klarte den sig best som fikk hundens blod som sin lodd, mens de øvriges kræfter svandt fort ind. Omsider blev de reddet av en seiler fra England i den elendigste stilling og næsten livløse, men, sa bestefar, «da vi fik se mad og ikke maatte faa kun en liten smule, da var det det frygteligste av alt, vi hadde lidt før, og ingen jor- disk magt hadde hindret os i at ta os tilrette, men vi hadde ingen kræfter tilbage». Lægens anordning maatte vi respektere.
 
Omsider kom bestefar hjem til Grimshammer og leved nogle faa aar med nedbrudt helbred. Far har fortalt mig, at han (bestefar) hjemme, naar han gik omkring paa gaarden og fik se vand, aldrig kunde gaa dette forbi uten at faa ta sig en drik, hvorfor han altid førte med sig en liten tinkop til dette brug. Alle tinknappene i trøien savnede bestemor da han kom hjem fra sin sidste søreis og spurgte ham om aarsagen hertil. De er optygget og fortæret som mad og drikke ombord. Aa frygtelige hunger!!
 
Om «Bila» kunde tale, vi vilde bli forferdet. Den har hat sin mission tilsøs, men ogsaa paa land. I aaret 1843 paabegyndtes bygning av Lyngdal kirke og min far var en av de 12 bygningsmend som opførte denne. Ved denne anledning var det at denne «Bila» blev brugt av ham til at rede tømmeret med i de 5 – fem – aar bygningen foregik og i aaret 1848 – mit fødselsaar – blev kirken ferdig og indviet.Øksa – eller bila – som nå står utstilt i våpenhuset i Lyngdal kirke. Det gamle skaftet er blitt skiftet ut med et nytt.
 
I denne kirke er jeg døbt og konfirmeret. I kirkens nærhet hviler der en stor samling av min slegt, venner og bekjendte, og did stunder jeg om kort tid at faa hvile i fred, for derefter en lys morgen at bli vekket av en kjendt og kjær røst for av hans naade at faa flytte ind i de evige boliger.
 
Imidlertid vil jeg øve mig i at synge:
Ei livets kummer, jordens møie Ei sorger skal nedtrykke mig Jeg vender tanken mot det høie Og raaber o min Gud til dig Ja kun hos dig mit hjerte finder Den sikre trøst i al min nød Og kun ved dig jeg overvinder Sorg, sygdom, lidelser og død.
 
 
Avslutningen av brevet. Alfred Finkelsen hadde ei fin håndskrift. Han var 83 år da han skrev dette brevet.
 
 
Alfred Finkelsen døde i 1933.
Etter hans tid, fikk sønnen Arthur Finkelsen bila. Men i mellomtida hadde broren Fritjof hatt den ei tid. Ei gang skjøt han på blink. De satte da bila i et tre, og Fritjof skjøt hull i den. Dette hullet ser en tydelig på bildet.
Fritjof døde i 1929 i ung alder. Broren Arthur fikk bila senere. Han døde i 1970-årene. Bila ble gitt til søstera Jenny Lindland og hun gav den som gave til Lyngdal kirke omkring 1976.
 
Hentet fra Lyngdalsboka 1998
Scroll to Top