Folkemøtet om Kulturminneplanen for Lyngdal kommune

En liten redegjørelse etter Folkemøtet om Kulturminneplanen for Lyngdal kommune

Onsdag 25.oktober -17 var det invitert til folkemøte på Røde-kors huset. Dette ble historielagets høstmøte. I avisen Lister var det på forhånd en pressemelding og en annonse. Det møtte opp 25 deltakere som fikk høre Marius Thoresen og Jan Seland informere om kommunens kulturminneplan. Lyngdal historielag og Austad historielag spiller på lag med kommunen.

Hvorfor en kulturminneplan?

Riksantikvaren har det overordnete faglige ansvaret for kulturminner i Norge, men han har ikke det direkte ansvaret angående forvaltning i forbindelse med landets kulturminner. Den lokale kulturarven i Lyngdal er derfor kommunens eget ansvar. Det er bare kulturminner av nasjonal verdi som kan fredes etter kulturminneloven. De enkelte kulturminnene av regional eller lokal verdi blir regulert etter en kulturminneplan.

Oversikt – kulturminner må frem i lyset! men alle kan ikke med i planen. Derfor må det en utvelgelse til og prioritering. Registrering

Historien bak – det handler ikke bare om det vi ser.

Forvaltning- hvorfor vil kommunen ta vare på de valgte kulturminnene?

Planlegging – inn i kommunens planverk

Formidling- hvordan skal de forskjellige kulturminnene vises frem?

Det finnes ulike typer kulturminner. Fornminnene er det allerede en forvaltning på. De er automatisk fredet og tilhører staten. Dette er kulturminner fra førreformatorisk tid (1537). Kulturminner under vann som er eldre enn 100 år er også automatisk fredet.

Nyere tids kulturminner er alle kulturminner etter 1537. Disse er ikke automatisk fredet og må derfor fredes gjennom utvelgelse og vedtak.

Det er Riksantikvaren som sier at hver kommune skal ha en oversikt over kommunenes kulturminner og også styrke kompetansen. Dette er Kulturminner I Kommunen -KIK:

Målet er at i løpet av 2020 skal 90% av alle landets kommuner ha en kulturminneplan. Lyngdal kommune har fått 100 000 kroner til arbeid med denne planen og vil «ansette» personer med mye faglig og lokalhistorisk kunnskap til å «sy sammen» planen og etter hvert skal den legges frem for politikerne. Ansvaret for å ta vare på lokal kulturarv er hver enkelt kommune sin oppgave. I denne prosessen kan nettopp Du være med på å påvirke kommunen med kulturminner som du mener burde komme frem i lyset.

Det å få et bevisst forhold til hva vår kommune inneholder av spor fra tidligere tider hjelper oss å fortelle historier til kommende generasjoner.

Det var mulighet for de fremmøtte å sette et merke på et Lyngdalskart og notere «sitt» kulturminne. Gode rundstykker og kringle ble også servert. For dem som ikke klarte å komme på denne kvelden går det an å ta kontakt med Kultursenteret eller historielagene for mere info.

 

Lokalbefolkningens kunnskap og engasjement er avgjørende, både for kjennskap til lokalhistorie og kulturminner – og for lokal tilhørighet. Lyngdal Kultursenter skal gjøre sitt, men bidrag fra andre og frivillige krefter er avgjørende og ønskelig for gjennomføringen av Lyngdal kommunes kulturminneplan. Lyngdal har en stolt og lang historie og mange kulturminner som er verdt å ta godt vare på.

Håpet er at dere- etter å ha lest dette- har fått litt inspirasjon til å tenke over hvilke kulturminner i Lyngdal som er viktige for DEG. Lyngdal historielag og Austad historielag tar svært gjerne imot tilbakemeldinger på nettopp dette. Historielagene ønsker et aktivt bruk og formidling av våre lokale kulturminner. Noter ned hvilket kulturminne, hvor det er og hvorfor det er viktig å forvalte og formidle det – og la oss ta del i det!

 

Scroll to Top